tweede publieksavond – uitnodiging


by eenanderland on november 27, 2013

De voorbije maanden hebben we zo’n 500 mensen gevraagd rond welke cruciale thema’s ze verandering wenselijk of noodzakelijk achten. Elk van ze beantwoordde die vraag op zijn of haar eigen manier, maar na verwerking van alle antwoorden bleek een achttal thema’s telkens terug te komen.

Vier thema’s

Op de tweede publieksavond van De Toekomstfabriek introduceren we vier van die acht thema’s die nadrukkelijk naar voren zijn gekomen uit de brede bevraging.

Dat doen we op 20 november in het eerste deel van de avond. In het 2de deel worden de 4 thema’s dan in de vorm van een dialogisch gesprek verder uitgediept in kleinere groepen.

De bedoeling is dat die verdiepende gesprekken een eerste aanzet vormen in de ontwikkeling van een werkweek: in 2014 willen we gericht op zoek gaan naar alternatieve en innovatieve denk- en praktijksporen en die ook in beeld brengen.

De vier thema’s die we op de tweede publieksavond willen introduceren en bespreken zijn:

1 Sociale bescherming

Francine Mestrum en Leen Van der Vorst willen een voorzet geven rond het thema sociale bescherming. Inleidend willen ze dit thema verbinden met de begrippen inkomensherverdeling en basisinkomen. Francine en Leen vertrekken vanuit de volgende vragen:

  • Wie of wat wil je ‘beschermen’? Individuen, groepen, de samenleving? De armen, de kwetsbaren, de werknemers, de hele maatschappij? ‘Vlamingen’, ‘Belgen’, of ook niet-Vlamingen en niet-Belgen?
  • Waaruit bestaat die bescherming?
  • Wat is de rol van inkomen/uitkeringen?
  • Hoe organiseer je die bescherming? Maak je een onderscheid tussen arbeid en niet-arbeid?
  • Geniet iedereen exact dezelfde rechten?
  • Wie organiseert die bescherming? De overheid? De samenleving zelf (‘sociale innovatie’)? De markt en de vakbonden?
  • Wie financiert die bescherming? De werknemers en werkgevers? De overheid (belastingen)? De samenleving (een solidaire gemeenschap)?
  • En tot slot: wat is het doel van je sociale bescherming: armoede bestrijden? Armoede voorkomen? Ongelijkheid bestrijden? Sociale cohesie of integratie? Economische groei?

2 Coöperatieve economie

Dirk Barrez zakt af naar Gent om er een vurig pleidooi af te steken rond coöperatieve economie.

Van Coop in Zwitserland en Italië tot Mondragón in Spanje, en van Desjardins in Canada tot Cresol in Brazilië, coöperaties laten zien dat ze als geen ander succesvol kunnen ondernemen, meer banen scheppen dan multinationals en ook nog eens het meest ecologisch te werk gaan. Zullen we dan eindelijk volop de kansen grijpen om de crisis te lijf te gaan met coöperatieve bedrijven, om mens, werk en economische democratie voorrang te geven op winstbejag en speculatie? Want wat baat het te roepen dat het neoliberalisme faalt als we geen alternatieven hebben om van onderop economie te maken, alternatieven die zo krachtig zijn dat ze uiteindelijk het financiële kapitalisme verdringen.

3 Nieuwe relaties tussen burgers en overheid

Mathijs van de Sande en Koen Bogaert introduceren de zoektocht naar nieuwe (politieke) relaties tussen de burgers en de overheid.

Van de ’Arabische Lente’, de ’Occupy’- en ’sans-papiers’-bewegingen in Europa en de ‘Gezi Park’-beweging in Turkije, tot de (huidige) protestbewegingen in Brazilië en Bulgarije; overal zien we hoe mensen de publieke ruimte bezetten en terug opeisen; niet zozeer om ze te gebruiken als middel, maar vooral ook om ze te herdefiniëren. Het is dit experimentele en prefiguratieve proces zélf dat niet zelden centraal staat in die protestuitingen. We hebben behoefte aan een nieuwe publieke ruimte, waarin we onszelf vragen kunnen stellen als: wat betekent het om deel uit te maken van een politieke gemeenschap? En, bovendien, wat betekent het om politiek te handelen? Van wie is die ruimte eigenlijk, waarin die gemeenschap zich vormt en waarin men politiek handelt? En hoe wordt die ruimte zelf voortdurend door en in dit handelen gevormd en geherformuleerd? In tijden waarin de publieke ruimte volledig wordt geprivatiseerd en onteigend, waarin mensen in toenemende mate worden gereduceerd tot privé-eenheden en worden gedwongen zichzelf vooral als een soort ’minionderneming’ te zien, waarin iedereen zich gemonitord, gecontroleerd en gevolgd moet weten, en waarin elke uiting van protest of dissonantie onderdrukt en in de kiem gesmoord wordt; in die tijden lijken de vragen wat ’publieke ruimte’ eigenlijk is en hoe we ze terugwinnen, meer dan ooit belangrijk. Dit kan worden verbonden met de relatie tussen burgers – al dan niet sterk georganiseerd – en overheid en met de ruimte voor burgers om politiserende claims te maken waarop de overheden willen inspelen.

4 Duurzame ecologische alternatieven

Een vierde voorzet komt van Famke Vekeman en Matthias Lievens (nog niet bevestigd) rond het thema duurzame ecologische alternatieven. Samen met Barbara Vandyck en Steven Desangere (die er op 20/11 niet bij kunnen zijn), zal er in 2014 een werkweek worden opgezet rond de zoektocht naar uitdagende ecologische alternatieven. We gaan op zoek naar nieuwe vormen van gezonde en lokale voedselproductie (korte keten) en naar duurzame vormen van energieproductie. We gaan ook na hoe een ecologisch bewustzijn een alternatief kan bieden voor het neoliberale paradigma dat onze planeet uitput en berooft.

Praktisch

De tweede publieksavond van De Toekomstfabriek vindt plaats op woensdag 20/11/2013 op de werkplek van Victoria Deluxe. Die is: Dok Noord 4 F 102 – 9000 Gent

We beginnen stipt om 19u30 en eindigen om 22u00!
Inschrijven kan via info@detoekomstfabriek.be.

Programma 

In het eerste deel van de avond, die om 19u30 begint, worden de vier bovenstaande thema’s geïntroduceerd. In het tweede deel (20u45 tot 22u00) worden er vier gesprekstafels georganiseerd met de bedoeling de koppen bij mekaar te steken en na te gaan hoe we rond elk van deze thema’s een werkweek kunnen ontwikkelen.

Op de derde publieksavond van De Toekomstfabriek worden de vier andere thema’s voorgesteld.

Maar daarover laten we jullie voorlopig nog even in spanning.