Voor het tweede werkjaar zet De Toekomstfabriek volop in op het ontwikkelen van hoopvolle en toekomstgerichte perspectieven. Onder het motto ‘ building a new world in the shell of the old ‘
(Industrial Workers of the World) benadrukken we de maakbaarheid van onze samenleving en dagen we jong en oud uit om de huidige crisis als een aanzet tot maatschappelijke verandering te zien.

Door te focussen op inspirerende en innovatieve denk- en praktijksporen willen we een houding ontwikkelen die nieuwsgierigheid, hoop en creativiteit uitstraalt. In weerwil van de economische en financiële crisis promoten we een durf- en toekomstgerichte visie. We moedigen eenieder aan om mee te participeren in onze zoektocht naar nieuwe maatschappelijke verhoudingen rond kernwaarden als billijkheid en rechtvaardigheid, solidariteit, zelfbeheer, diversiteit, milieubeheer en internationalisme.

Vanaf het najaar van 2013 zal De Toekomstfabriek hiertoe het project ‘Een Ander Land’ ontwikkelen.

Met dit project willen we gedurende twee jaar innovatieve en inspirerende denk- en praktijksporen opzoeken en ontsluiten. Rond een aantal cruciale thema’s (economie, politiek, cultuur en gemeenschap, gender en gezin, ecologie, internationale betrekkingen…) willen we zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië denkers, academici en praktijken opsporen die aanzetten tot een structurele en toekomstgerichte manier van denken en handelen.

 In de vorm van ‘projectweken’ willen we professionals en burgers telkens een week lang laten werken rond een thema. Op basis van grondige research wordt elke projectweek zorgvuldig voorbereid. Tijdens elke projectweek worden denkers, wetenschappers, praktijkwerkers, organisaties gecontacteerd die bereid zijn om hun toekomstgerichte perspectieven en praktijken met ons te delen. Elke projectweek resulteert in concrete resultaten onder de vorm van interviews en audiovisuele reportages die via de website www.detoekomstfabriek.be zullen worden ontsloten.

De titel ‘Een Ander Land’ verwijst expliciet naar hoe we vanuit de civiele maatschappij een offensieve aanpak willen ontwikkelen. De slogan TINA (There Is No Alternative) wordt ingeruild voor het geloof in structurele veranderingen die tot een sociaal, economisch en ecologisch meer rechtvaardige samenleving leiden.

INNOVATIEVE EN INSPIRERENDE DENK- EN PRAKTIJKSPOREN

Onder innovatieve en inspirerende denk- en praktijksporen verstaan we zowel personen als organisaties die nieuwe en oplossingsgerichte strategieën rond diverse thema’s ontwikkelen. Centraal staan denkers en praktijken die niet op winstmaximalisatie uit zijn, maar de ontwikkeling van sociaaleconomisch rechtvaardige veranderingen vooropstellen.

We zoeken naar denk- en praktijksporen die een sterke nadruk leggen op herverdeling en wederkerigheid en buiten de krijtlijnen van het heersende economische en financiële systeem durven kleuren. Het zijn personen en organisaties die vanuit een bottom-up benadering een (beginnend) antwoord ontwikkelen op sociale, ecologische en economische noden en behoeften die onvoldoende door de overheid en de vrije markt worden opgepikt.

Onze zoektocht situeert zich binnen diverse levensdomeinen: de reguliere, sociale en coöperatieve economie, de ecologische beweging, de landbouw, het onderwijs, de financiële wereld, de media, de culturele en academische wereld… We besteden bijzondere aandacht aan personen en organisaties die nieuwe en interdisciplinaire samenwerkingsverbanden nastreven en realiseren.

PROGRAMMA

oktober – december 2013

In het najaar van 2013 willen de partners van de Toekomstfabriek een aantal publieksavonden organiseren waarbij er op een participatieve manier zal gewerkt worden aan een inventaris van thema’s die we met ons project willen exploreren.

Op de slotavond van het eerste werkjaar van De Toekomstfabriek organiseerden we in het Kunstencentrum Vooruit een eerste participatieve tafel. Jongeren en ouderen benoemden thema’s waarrond ze

toekomstgerichte en alternatieve perspectieven willen ontwikkelen.

Deze oefening willen we nu uitbreiden en verdiepen tijdens een aantal publieksavonden. In de aanloop van deze avonden willen de partners van De Toekomstfabriek op een gerichte manier personen en groepen uitnodigen die te weinig aanwezig zijn in ons publiek debat. We denken hierbij onder meer aan jongeren, burgers van niet-Belgische origine en maatschappelijk kwetsbare bevolkingscategorieën.

Dit moet resulteren in de ontwikkeling van een open en gedragen oproep die we via de reguliere en sociale media willen verspreiden. In deze oproep willen we de brede burgerbevolking vragen ons inspirerende en innovatieve denkers en praktijken te melden die later onderwerp van exploratie en onderzoek kunnen worden.

In plaats van enkele experts of professionals een lijst te laten opmaken van prioritaire thema’s, kiezen we bewust om deze denkoefening samen met een brede waaier van burgers te ontwikkelen. Op die manier worden deze burgers coproducent van ons project. Deze bottom-up benadering willen we consequent doorheen heel het project hanteren.

Januari – december 2014

Samen met de lancering van deze oproep willen we het concept van ‘projectweken’ ontwikkelen.

In 2014 willen we gespreid over het ganse jaar 8 projectweken opzetten. Elke projectweek spitst zich toe op één van de prioritaire thema’s uit onze inventaris. Rond elke projectweek wordt een

werkgroep gevormd, bestaande uit medewerkers van de 8 partnerorganisaties en burgers die deelnamen aan de publieksavonden van De Toekomstfabriek.

In een voorbereidende fase zoekt elke werkgroep ( voortbouwend op het resultaat van de publieksavonden en de open oproep ) naar denkers en praktijken die op een inspirerende manier initiatieven ontwikkelen rond het door hen gekozen thema. In overleg met een coördinerende stuurgroep wordt een concreet werkplan opgemaakt voor elke projectweek.

Tijdens de projectweek zelf wordt er door Vlaanderen, Brussel en Wallonië gereisd om de uitgekozen personen en praktijken te bezoeken. Niet iedereen die betrokken is bij de voorbereidende fase hoeft mee op reis. Een kleine kerngroep kan worden aangevuld met wisselende medewerkers. Het is de bedoeling om per dag één of meerdere mensen of praktijken te interviewen en in beeld te brengen. Elke projectweek resulteert in interviews, artikels, een fotoreportage en een audiovisuele reportage. Tijdens de projectweken reist er een professionele cineast mee die instaat voor kwaliteitsvolle opnames en montages. Elke projectweek valt onder de hoede van één van de partnerorganisaties van De Toekomstfabriek.

Een projectweek wordt na twee maand onderwerp van een publieksavond, waarbij in het eerste deel van de avond de resultaten (reportages, artikels, foto’s…) worden gepresenteerd. In het tweede deel van de avond gaan de deelnemers tijdens ronde tafels met elkaar in gesprek over de denk- en praktijksporen die worden aangereikt. Elke avond wordt afgesloten met actiegerichte besluiten.

Een belangrijk deel van het materiaal dat tijdens een projectweek wordt verzameld, krijgt een plaats op de website van De Toekomstfabriek. Interviews, artikels, foto’s en audiovisuele reportages worden op deze website gezet. Dit materiaal wordt in de vorm van ‘open source’ toegankelijk gemaakt voor alle burgers: studenten, docenten, vormingswerkers …

Het project ‘Een Ander Land’ wil op een trage en participatieve manier innovatieve en inspirerende vormen van kennis en ervaring opsporen die als grondstof kunnen dienen voor een wereld met toekomst. Met dit project sturen de partners van De Toekomstfabriek aan op een grondige maatschappijverandering, waarbij we de toekomst willen heroveren op de dominante marktlogica.